Generalforsamlingen

Referat generalforsamling Bogense cykelklub den 20. november 2019

1. Valg af dirigent Stefan Dahlquist som konstaterer at alle krav til indkaldelse var overholdt.

2. Formandens beretningen se bilag.

3. John Rugbjerg fremlagde regnskab se bilag.
Der er indkøbt nyt klubtøj til en værdi af kr. 30000,- der vil være mulighed for at tilkøbe cykelbukser med rabat da disse ikke længere er en del af klubtøjet, idet mange ønsker at køre i deres egne favorit mærker.
Der har været afholdt møde med Nordfyns bank som sponsorer kr. 25000,- til køb af nyt klubtøj og klubløbet Nordfyn rundt, beløbet dækker en 3. årig aftale.
De vil desuden prøve at stille med så mange deltagere som mulig.
Fyns Bilsalg v Morten Olsen fortsætter som sponsor som tidligere år.
Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.

4. Kontingent for 2020 blev fastsat til 400 kr.

5. Valg af bestyrelse Bjørn og Ulla ønskede ikke at genopstille Stefan Dalquist samt Henrik Christiansen blev valgt John Rugbjerg samt Hanne Hammond fortsætter.

6. Valg af suppleanter 1. Tommy Andersen 2. Jim Juel Hansen.

7. Valg af revisor Lis Vallentin genvalgt, Per Lumbye suppleant.

8. Forsalg der blev delt forsalg ud om træningsplan til at træne op sammen til at deltage i Odense København løbet d. 5.9.2020 bestyrelsen fik flertal til at arbejde videre med forslaget.

9. Evt. forslag om ӌbent landevej arrangement, et spinningshold for klubmedlemmer.

Referent Ulla Hinrichsen


Referat af Generalforsamling Bogense Cykelklub. Fredag den 2. november 2018

Fremmødte: 15 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

1.: Dirigent.
Michael blev valgt som dirigent.

2.: Bestyrelsens beretning ved formanden Finn Jensen.

Vi rullede 2017 af, med en MTB tur den 31.12.2017, hvorefter vi fik Champagne og kransekage.

Vi startede den første tur den 18.3.2018 og 15 mødte op og med efterfølgende suppe.

Per L har fået gang i gruppe 3 – tak for det.

Den 15.4.2018 kørte man en tur til Middelfart, hvor ca. 20 deltog.

Den 28.4.2018 var der Automester Nordfyn rundt, men til næste år bliver det Fyns Bilsalg – Nordfyn Rundt. Vi siger stort tak til Morten for at sponsorer os og til de frivillige som gør det muligt at gennemfører løbet.

Den 6.5.2018 var der tur til Assens, hvor ca. 20 deltog.

Den 8.5.2018 var der åben træning i Bogense Cykelklub, deltagelse fra de Fynske Riders.

Den 28.5.2018 var der 16 personer der drog til Malaga for at cykle.

Den 10.6.2018 havde vi den sidste ”pølsetur” ud til Marias forældre (en stor tak til Marias forældre, for alle de gange, vi med stor glæde, har besøgt dem)

Den 21.6.2018 var vi til Grillaften hos Bjørn, hvor der også var mange der deltog.

Den 23.6.2018 deltog bla. Bjørn, Palle, Maria, Hanne, Finn, Pernille, Torben Bang og Jørgen Tømrer, i Hærvejsløbet 2018 (nogle cyklede hele 275 km)

I juli og august kørte flest gruppe 2 & 3.

Vores tur til Juelsminde blev aflyst pga. for få deltagere.

Årets sidste klubtur, søndag den 16 september 2018, blev aflyst pga. kraftig regnvejr.

Vinteren er lige om hjørnet, så både MTB og racer kan blive rørt.

Formandens beretning blev godkendt.

3.: Fremlæggelse af regnskab ved kasseren.

Overskuddet udgør kr. 13.251.

Der har været en nedgang i medlemstallet fra 2017 til 2018 på 15 medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

4.: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog det blev uændret kr. 300,00 hvilket blev godkendt.

5.: Valg af bestyrelse.

Palle Rasmussen, Inge Henriksen og Finn Jensen blev genvalgt.

6.: Valg af suppleanter.

Tommy, 1 suppleant. Henrik, 2 suppleant.

7.: Valg af revisor og revisorsuppleant.

Lis blev valgt som revisor
Michael som revisorsuppleant.

8: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen.

9.: Eventuelt.
Vi talte om følgende:
Tøj bliver i samme farver, evt. Extreme eller Fusion, det sidste kan købes hos Søren.
Restsalg af tøj til kr. 200,00 pr. del.
DGI kan kontaktes, til at hjælpe med at få flere medlemmer.
Mere aktivitet på Facebook, evt. en lukket gruppe om træning, så medlemmerne kan skrive om de kommer til træning, og om der kommer nogen den pågældende dag.
Instagram kunne også være en mulighed.
Indgå samarbejde med Bogense Motionscenter, om et spinning hold om søndagen.
Det kunne være rart, hvis der var en holdkaptajn, som havde ansvaret for turen. John vil gerne byde ind.
Per vil gerne tage sig af gruppen 3 indtil sommerferien.
Der blev forslået en tur til Mallorca.
Der var nogen som gerne vil Harzen igen, hvor der både var mulighed for at cykle på racer, og evt. guidet MTB – man kunne lave en afstemning ved hjælp af Doodle.
En weekendtur til Sletterød strand eller Rebild bakker
Flere gange i 2018, blev der kørt 30+ i gruppe 2. det skal opdeles bedre i 2019, så der kommer en ren gruppe 1, med afgang fra klubben.

Referent Lis Wallentin / Tommy Andersen


Referat fra Generalforsamling 2017 Torsdag d. 23. november 2017

19 medlemmer + bestyrelsen er tilstede.

1. Valg af dirigent.
Jan Hinrichsen er valgt.

2. Bestyrelsens beretning v formand Finn Jensen.
Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab v kasserer John Rudbjerg.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 300,- pr sæson.

6. Valg til bestyrelsen, på valg er kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Ulla Lundegaard Hinrichsen, Bjørn Dam, John Rudbjerg modtager ikke genvalg.
Forslag om at udvide bestyrelsen.

Vi mangler kræfter der gerne vil lave noget og hjælpe til med div. arrangementer.

John Rudbjerg fortsætter gerne som kasserer, hvis der kommer et ekstra medlem i.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Inge Henriksen, Hanne Hammond.

Det besluttes, at bestyrelsen udvides med Inge og Hanne, desuden fortsætter John som kasserer, og den siddende bestyrelse bliver.

7. Valg af suppleanter.
Jette Wichmann, Kaj Andersen.
De 2 suppleanter fortsætter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Lis Wallentin, Lars Hammerich Hansen, Lis Wallentin genvalgt som revisor, Lars Hammerich Hansen er genvalgt som revisorsuppleant.

9. Evt.
En speciel tak til hjælperne til World Cuppen, især Finn Jensen.

Diskussion om tilskud til klub betalte løb, skal der gives tilskud til løb uden for Fyn? Er det en opgave for aktivitetsudvalget? Lister med deltagere til de forskellige løb skal offentliggøres.

Forslag: 2 klub vedtagne løb og et frivilligt
Bestyrelsen forpligter sig på at give en melding senest i februar.

Medlemslisten trænger til en opdatering.

Inge Henriksen har et forslag om en klubtur til Rebild med overnatning + evt. deltagelse i cykelløb (55 eller 110 km), pris 1295,- for 2 personer + evt. startnummer)

Hvordan gør vi træningen mere attraktiv?
Får flere til at komme på vores træningsdage?
Øge klubånden.
Hvordan holder vi sammen på dem, der er der? Opfordring til bestyrelsen til at genopfriske kodekset for klubtræning

Forslag om holdkaptajner til at guide tempoet og turene, som er ansvarlig.
Skal der faste ruter på de enkelte dage?
Per Lumby melder sig som tovholder/gruppefører for hold 3.
Flere historier på klubbens hjemmeside med løbshistorier/-oplevelser.
Forslag om samarbejde med den nye cykelklub i Otterup og Skamby i forbindelse med Nordfyn Rundt – og NEET/VM i cykelcross.
Forslag om en klubtur til Malaga i stedet for Harzen. Mulighed for 4 eller 7 dage i (forbindelsen med) Kr. Himmelfartsferien. Lis inviterer til ’vi køber flybilletter’ ultimo januar. 10 Euro for en guide pr dag. ***hotel. Prisen: 1000-1200 fly, transfer 2*100, hotel 1000 kr. for 4 dage inkl. Morgenmad. Dertil cykeludlejning. Maria har kontakter til guider og cykeludlejning. Der kommer mere info på hjemmesiden
Bestyrelsen har vendt tilskud til denne tur, den vil kunne gøres for ca. samme beløb som Harzenturen.
Bestyrelsen barsler med 4-5 søndagsture henover sommeren, følges ud til en kystby og hjem i grupper


Bestyrelsens beretning 2017

Cykelåret 2016 blev traditionen tro afsluttet med champagne og kransekage.
Vi mødtes i medborgerhuset kl 11 de mest morgenfriske havde kørt en tur på MTB først.

Henover vinteren blev der kørt vintercup.

Sæsonstart var den 19. marts og ca. 20 friske ryttere var mødt op, og efter en cykeltur vendte man tilbage til medborgerhuset hvor den varme suppe ventede.
Opstarten var hermed også startskuddet til de fælles træningsdage tirsdag/torsdag/søndag.

Den 29. april afholdt vi vores årlige Nordfyn rundt ca. 250 ryttere gennemførte løbet.
Løbet forløb uden uheld og flere deltagere gav udtryk for at det er et godt organiseret løb og at de ville helt sikkert komme igen og ville også anbefale det til andre.
Også stor tak til vores hovedsponsor på løbet Fyns Bilsalg ved Morten Olsen.
Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige som hjælper til, så løbet kan afvikles.

Den 25. maj var det blevet tid til vores årlige tur til Harzen desværre var der ikke den samme opbakning som tidligere og bussen blev ikke fyldt op og vi havde et par værelser.
På hotellet som stod tomme. Men bortset fra det så blev det en rigtig god tur,og da vi ikke var så mange som tidligere år, blev der kørt i en stor gruppe og dette fungerede helt fantastisk.
På trods af at nogle var bedre kørende end andre. Ja så tog de bare bakkerne en extra gang, i år havde vi også for første gang lavet mulighed for at man kunne køre på MTB det var der
5 der havde benyttet sig af og de gav også udtryk for at de havde nogle fantastiske dage.

På grund af den ringe tilslutning er det besluttet at dette var den sidste Klubtur til Harzen i denne omgang.

Den 22. Juni blev der som tidligere år afholdt grill aften hos Bjørn efter træning dette er blevet en rigtig hyggelig tradition. 15 M/K var da også mødt op.
Efter cykeltur mødtes vi i Bjørns have hvor grillen var tændt op og vi fik pølser a libitum. Der var også en øl/sodavand til at skylle ned med, der skal lyde en stor tak til Karen og Bjørn
For at stille have og terrasse til.

Den 27. August var der klubtur til Kerteminde (pølseturen) 15. M/K var mødt op.
Der blev kørt i samlet flok til Kerteminde hvor Maria’s forældre havde gjort klar i pølsevognen, efter indtagelse af pølser og kage sodavand og kaffe i større eller mindre mængde gik turen hjem mod Bogense igen.
Stor tak til Maria og hendes forældre for at ville være værter igen i år.

14. september havde Post Nord Danmark rundt lagt konge etapen igennem Bogense by.
I den anledning var BCK blevet bedt om at stille 15 mand til rådighed som trafik kontrol igennem byen. Dette lykkedes da også med hjælp fra Nordfyns Højskole, stor tak til dem.
For at træde til med en hjælpende hånd endnu engang.

Og her til sidst så må vi jo sige at Bogense er kommet på Europa kortet da World cup i cykelcross blev afviklet her på havnen.
BCK var blevet spurgt om de ville hjælpe til med så mange frivillige som muligt, det lykkedes at stille med ca. 20 personer til de forskellige opgaver, som vi fik til opgave at løse.
Det undrer mig at der ikke er flere der syntes at det kunne være sjovt at deltage i sådant et stort arrangement som er til gavn for Bogense og hele Nordfyn.
Håber at der er flere der kommer på banen når WM skal afholdes i februar 2019.


Generalforsamling i Bogense Cykelklub 2017

Dato: Torsdag den 23.11.2017, kl 19.00. Sted: Bogense Skole (kantinen)

Dagsorden
• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens beretning v/ formand Finn Jensen.
• Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer John Rudbjerg.
• Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest
fredag den 17.11.2017.
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg til bestyrelse, på valg er Kasseren og to bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Evt.

Under eventuelt vil der blive fremlagt forslag på klubtur til Syd Spanien
Mød op og hør om denne tur så vi kan se om der kan opnås tilslutning til dette
Bestyrelsen har drøftet dette og har besluttet at ved minimum 16 deltagere vil
Der kunne ydes et tilskud fra klubkassen på min 1000 kr pr person.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen vil der være pizza og en tår at drikke.


Referat Generalforsamling 23/11-2016

1 Valg af dirigent
Valgt blev Michael Bjergsø
2 Bestyrelsens beretning ved Formanden
Generalforsamling Bogense cykelklub den 23/11-2016
Bestyrelsens beretning.
Cykelåret 2015 blev traditionen tro afsluttet med champagne og kransekage vi mødtes i medborgerhuset klokken 11 for at ønske hinanden godt nytår. Som vanligt var der en del, der var morgenfriske, der havde kørt en tur på MTB inden (Palle)

Men på trods af det var den mørke og kolde tid på året var der stadig aktivitet blandt medlemmerne. Der var 3 hold der kørte vintercup, der var også en del aktivitet på MTB

Den 15. marts var der i samarbejde med Skamby og Veflinge Cykelklub arrangeret et foredrag med Aske Søby hvor han fortalte om at deltage i RAAM og om hvordan man forbereder sig til en opgave som denne
En interessant aften som blev afholdt i Skamby Multihus

Den 20 marts holdt klubben officiel opstart, der var fremmødt 25 m/k og efter at der var blevet kørt en tur vendte alle tilbage til medborgerhuset, hvor den varme suppe ventede
Opstarten var dermed også startskuddet til at de fælles træningsdage; tirsdag, torsdag og søndag

Som vanlig blev Automester Nordfyn Rundt afholdt den sidste lørdag i april
Vi havde lige så mange forhåndstilmeldte som året før, men desværre var der ikke lovet det bedste vejr. Og der kom desværre ikke ret mange efter tilmeldinger på dagen Der var rigtig mange punkteringer og der blev kørt i pendulfart for at hente ryttere hjem. Men igen i år må vi sige at løbet forløb som det skulle og folk er glade og synes at det er et godt arrangeret løb. Men der er stadig plads til forbedringer
Der skal også lyde en stor tak til Morten Olsen for hans sponsorrat til løbet
Også tak til alle de frivillige der hjælper til med at afvikle løbet

Kristi himmelfarts dag som i år var i begyndelsen af maj, var det så blevet tid til at vi skulle til Harzen. Vi havde i år fået en ekstra udfordring da vores ellers trofaste chauffør Mikkel havde meddelt at han ikke kunne køre bussen. Så gode råd var dyre, men Bjørn undersøgte markedet for busser og chauffører, og han skaffede både Bus og 2 stk chauffører; Jonna og Morten. Da bus og trailer var pakket var det afgang mod Harzen vi var alt incl. 31 personer. Forplejningen i bussen havde nået nye højder: Rundstykker og kaffe umiddelbart efter afgang. Til frokost pølser med brød, derud over havde Morten Olsen medbragt diverse salater og shots
Vel ankommen til hotellet og fordeling af nøgler til værelser, skulle der cykles en tur vi delte os i to grupper og vi fik en forsmag på hvad der ventede os de næste par dage
Efter to fantastiske dage i de tyske bakker med bl.a. udflugt til Bloksbjerg, var det blevet tid til hjemturen. Den forløb også helt planmæssig der skal lyde en stor tak til de 2 chauffører, som var så modige at takke ja til at køre for os. Vi håber de er klar igen, hvis der skulle blive behov for det

Den 29. maj var der klubtur til Kerteminde, vi var ca. 20 stk. der drog mod pølsevognen hos Marias forældre. Vel ankommen til Kerteminde blev vi serviceret med pølser/hot dogs, øl og vand – alt efter ønske. Da man havde siddet lidt i solen og sundet sig, drog man mod Bogense igen en rigtig god klubtur som vi håber kan gentages næste år! Tak til Maria og hendes forældre for at være værter!

Den 21. juni var der, i forbindelse med at Bogense igen skulle være vært ved TV 2 på tur, arrangeret at Rolf og Ritter kom til byen og fortalte røverhistorier og cyklede en tur med dem der var interesseret, der var rigtig mange fra klubben der deltog, og det havde været en rigtig god aften.

Den 30 juni var det blevet tid til endnu en tradition: Grillaften efter træning, Bjørn havde igen stillet have og terrasse til rådighed, så da der var blevet cyklet en tur mødtes alle hos Bjørn og der blev hygget i et par timer. Tak til Karen og Bjørn for at stå for det praktiske
Formanden har noteret at der var blevet indkøbt for lidt øl!

Den 18. og 19. juli var det igen tiden til at TV 2 på Tour var i Bogense
At være med til at arrangere dette kræver rigtig mange forberedelser/møder, et arbejde som Inge og Bjørn havde påtaget sig. Alt forløb næsten efter planen, de eneste der ikke havde styr på det var TV2, men tingene blev løst, nogen ting først i sidste øjeblik. Igen i år viste det sig, at det var en opgave som vi, som Cykelklub kunne løse til Ug.
Tak til Inge og Bjørn for at stå for dette store stykke arbejde med at arrangere dette, også tak til alle dem uden for klubben som hjalp til, uden dem kunne det ikke lade sig gøre.

Den 11/9 var der arrangeret tur til Juelsminde med Castor
En rigtig god tur som desværre faldt sammen med Stafet for livet, så deltagelsen var ikke helt så stor som året før. Men det var den eneste mulige dato vi kunne få Castor
Men dem der deltog havde en rigtig god tur både på cykel, og hjemtur med Castor

Den 16. september var der planlagt klubfest, men vi må sige at interessen til dette var meget dårlig. Og der blev kun 13 tilmeldt, og det blev derfor besluttet at henlægge spisningen til Cafe Soló, hvor de få fremmødte trods alt havde en rigtig god aften

Bestyrelsens beretning blev godkendt

3 Fremlæggelse af regnskab ved Kassereren
Regnskabet viste et overskud på
Regnskabet blev godkendt

4.Behandling af indkomne forslag 3 stk

Forslag nr. 1. Klubbetalte løb efter eget valg
Formålet med forslaget var at det kunne evt. få flere til at køre løb
Hvis de selv kunne vælge hvor og hvornår. Forslaget blev livligt diskuteret og det blev besluttet at bestyrelsen skal diskutere dette videre, da der både var fordele og ulemper
Bestyrelsen skal så komme med en konklusion til næste generalforsamling

Forslag nr. 2. Bedre muligheder for at medlemmer kunne køre vores eget løb A.N.R
Dette blev også diskuteret livligt men da det er der at klubben skal tjene penge til. at afholde arrangementer resten af året var der også et flertal der mente at dette ville blive meget svært at styre da det så kunne blive svært at skaffe bemanding til at afholde løbet fordi der var en hel masse der hellere ville køre løbet i stedet for at hjælpe til.
Konklusionen blev at vi alle skulle gå i tænkeboks for at finde en løsning så man kunne løse problemet med at få medhjælpere til at afvikle løbet samtidig med at der var nogle der deltog i løbet.

Bestyrelsen har besluttet følgende:
Evt. deltagelse i Automester Nordfyn Rundt betinges af, at man har hjulpet til året før, eller at man påtager sig en opgave, der kan løses før eller efter selve løbet (fx at sætte skilt op, eller pille dem ned). Dette er selvfølgelig betinget af, at der kan skaffes nok frivillige hjælpere.

Forslag nr. 3. Klubaften en gang om måneden fx den første torsdag i måneden
Baggrunden for dette var at det kunne styrke sammenholdet i klubben også på tværs af grupperne. Der var en meget positiv opbakning til dette forslag og der blev drøftet en masse muligheder. Der blev nedsat et udvalg der skulle arbejde med dette Udvalget består af Michael Bjergsø, Torben Nørregaard , Jette Wichmann , Kaj Andersen


Referat af Generalforsamling Bogense Cykelklub fredag den 6. november 2015

Fremødte: 25 medlemmer incl. Bestyrelsen.

Vi startede med at minde Edgar Wallentin, som er afgået ved døden 7. august 2015

1.: Dirigent
Jannie Busk blev valgt som dirigent

2.: Bestyrelsens beretning ved formanden Finn Jensen

Vi cyklede en MTB tur den 31/12-2014, hvorefter vi fik Champagne og kransekage.
Vi startede cykelsæsonen den 29/3-2015 på racer med efterfølgende suppe i medborgerhuset, hvor vi var 25.
Lørdag i april havde vi vores Automester Nordfyn Rundt, hvor der var lidt mindre deltagere i år end sidste år – der var 350 tilmeldte. Vi har fået mange positive tilbagemeldninger, men vi kan gøre det bedre. Vi takker Morten Olsen for sponsorstøtten.
14. maj kørte vi vanen tro til Harzen. Formanden var dog blevet helt bange, da man ikke havde fået læsset øllene ind i bussen. Man ankom senere på dage og nåede en lille tur i ”bakkerne”. Der blev lavet 2 grupper og gruppe 1 havde lært noget af gruppe 2, da de også fik wienerschnitzel i år. Det var en god tur og igen kan vi takke Mikkel for at bringe os sikkert frem og tilbage.
Den 31. maj havde vi vores Kerteminde tur, hvor 15 deltog og vi kørte ned til Marias forældre, hvor vi fik Hotdogs.
9. juni fik vi lavet reklamefilmen for TV2 på tour og bestyrelsen havde valgt Jan Heinrichsen til at vise Nordfyn rundt, hvilket han gjorde rigtig godt.
Den 25. juni var vi ved Karen og Bjørn og få grillede pølser efter træningsturen – stor tak til Karen og Bjørn for at ligge have til.
Den 29. juni blev der holdt medhjælperfest, hvor 29 deltog – en god fest.
13. og 14. juli blev TV2 på Tour afholdt og vi får store roser for et godt løb, som i år var så man kørte mere i byen.
23. august cyklede 20 til Juelsminde og nogen sejlede over med Castor. Der var mange punkteringer, så de der cyklede blev lidt forsinket. Men det var super godt vejr, så det gjorde ikke så meget at der var lidt ventetid.
Vi har deltaget i mange løb – både klubbetalte og ikke klubbetalte. Vi har været cyklet til Vejle for at se Post Danmark Rundt og der har været MTB ture til Langesø og Hindsgavl.

Formandens beretning blev godkendt

3.: Fremlæggelse af regnskab ved kasseren.

Overskuddet udgør kr.
Vi mangler at få sidste afdrag fra Cykelexperten, da han er blevet fornærmet over at vi også bliver sponsoreret af Børkop Cykelforretning.

Regnskabet blev godkendt

4. Behandling af indkomne forslag

Lars H. havde et forslag om at man betalte Licens til Langesø, som man gør til Vinterccup. Det er noget dyrere at sponsere licens til Langesø end vintercup, men bestyrelsen må overveje dette.

Inge Henriksen udtræder af bestyrelsen, men vil gerne stå for TV2 på tour også til næste år, hvis de kommer til Bogense, hvilket generalforsamlingen godkendte.

5.: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog det blev uændret, hvilket blev godkendt.

6.: Valg af bestyrelse

Kenneth og Inge modtager ikke genvalg

Ulla Henrichsen og John Rudbjerg blev valgt ind

7.: Valg af suppleanter

Jette Wichmann og Kaj Andersen blev valgt

8.: Valg af revisor og revisorsuppleant

Lis Wallentin blev valgt som revisor
Jannie Busk som revisorsuppleant

9.: Eventuelt

Der mangler stadig medlemmer, at komme til bikefit i Børkop
Der har været meget lavt fremmøde til træning efter sommerferien i gruppe 2. Der blev nævnt mange årsager b.la at der bliver kørt stærkt i gruppe 2, men ingen må kører hjem alene ellers skal et bestyrelsesmedlem kører med hjem.
Vi skal have 1 til at hjælpe nye, men det skal ikke være på træningsaftner – evt. 1. mandag i måneden – det må bestyrelsen kigge på.
Jeanett og Eva følte at de var blevet taget godt imod.
Inge opfordrede til at bestyrelsen brugte mailen i stedet for andre sociale medier til kontakt til medlemmerne.

Referent Lis Wallentin


Referat af generalforsamling den 21. november 2014

28 medlemmer var fremmødt. Valg af referent: Lis Wallentin

Punkt 1:
Morten Olsen blev valg som ordstyrer

Punkt 2:
Bestyrelsens beretning ved formanden Finn Jensen
Et år er gået godt siden sidste generalforsamling. Vi havde Nytårstaffel, hvor der blev kørt en tur på MTB først og derefter champagne, hvor man ønskede hinanden godt nytår – en god tradition. Vi hjalp med til 4. afdeling vintercup i januar og her var der stor opbakning fra medlemmerne og vi har fået stor ros fra 4. afdeling I marts måned fik vi indfriet vores forventninger og fik vores nye cykeltøj Den 30. marts startede racersæsonen og der var 35 der var fremmødt og derefter efterfølgende suppe i medborgerhuset. 26. april afholdt vi vores cykelløb, som havde fået nyt navn Automester Nordfyn Rundt og her var der også stor opbakning fra medlemmerne og noget startede meget tidligt. Der var 400 deltagere og ikke de store uheld. Deltagerne fik først morgenbrød og så sluttede vi af med varm suppe. Der var 4 ruter. Særlig tak skal lyde til Morten Olsen. Den 27. april havde vi en klubtur til Kerteminde og der var 19 som drog af sted og man fulgtes ned til pølsevognen hos Marias forældre. Vi delte os på vejen hjem og nogle valgte at køre forbi et ishus og andre at race. 29. maj havde vi vores årlige tur til Harzen med Mikkel som chauffør. Vi blev delt i 2 hold nogle der jagtede højdemeter og nogle som jagtede wienersnitzler. Efter dagens cykeltur var der hygge i baren.
13. juni havde vi medhjælperfest Vi havde også vores årlige gril kom sammen hos Bjørn og Karen inden sommerferien. Stor tak til Bjørn og Karen som ligger have/hus til. 21. juni havde vi åbning af den nye ”Kløversti”, hvor 10 fra klubben kørte foran. 13. juli kom TV2 på tour til Bogense, hvor medlemmerne igen mødte talrigt op og bakkede op og vi fik igen meget ros. Forud for det havde Inge og Kenneth deltaget i mange møder med kommunen – så de lavede også en kæmpeindsats. 31. august var der en klubtur til Vejle, hvor ruten blev ændret p.g.a vejret. I september var der uofficielt mesterskab i enkeltstart, hvor der var 4 fra klubben der deltog. Torben Nørregaard blev no. 1 og Mikkel blev no. 3 Vi har også deltaget i klubbetalte løb, hvor tøj bliver vist frem til gavn for vores sponsorer. Vi har 4 der deltager i vintercup Torben og Lars er det ene par og det andet er Leif H og Palle.
Vi kører nu MTB onsdag kl. 18:15 og søndag kl. 10:00
Beretning blev godkendt

Punkt 3.
Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
Da Inge desværre var forhindret fremlagde Leif J regnskabet, som udviste et resultat på kr. 55.841 og vi har kr. 72.263,60 indestående i vores bank, som Leif har sikret sig at de findes i banken. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

Punkt 5
Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at der uændret

Punkt 6.
Valg af bestyrelse
Finn og Palle var på valgt og de blev begge valgt ind igen.

Punkt 7.
Valg af suppleanter
Bjørn og Kaj A. blev valgt

Punkt 8.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Leif blev valgt som revisor og Lis som revisorsuppleant

Punkt 9:
Eventuelt
Morten Olsen påpeger at vi ikke kan beslutte noget under eventuelt. Denys så gerne at vi fik arrangeret en tur til Belgien til La Roche sidst i august, så vi kunne deltage i Claude Criquiélion.
Det arbejder bestyrelsen med.
Bjørn efterlyste et skema, så man kunne se hvem der deltog i de forskellige cykelløb. Det kan man meddele Tommy så skal han nok sørge det kommer på hjemmesiden.
Lene m. f. foreslog at at man fik en pulje på f.eks. 500 – 600,00 kr. og så kunne man selv bestemme hvilke cykelløb, man ville deltage i. Der har været mange gange, hvor vi har haft Vestfyn rundt som klubbetalt løb og vi ser ikke mange for baghjulet til vores løb, så nogen synes at vi i hvert fald skulle støtte de klubber som støtter vores eget løb. Det blev drøftet at det ville være svært for kasseren at administrerer.
Leif J. gjorde opmærksom på at selvom vores regnskab så godt ud, så kunne det hurtigt ende med at blive et nul, hvis vi får regnvejr på vores løbsdag og til næste år har vi måske ikke TV2 på tour.
Man talte også om at Harzen turen kunne koste lidt mere – det arbejder bestyrelsen videre med.
Vores cykelbukser bliver sendt til Spanien i næste for at bliver syet om.
Kaj A foreslog at man ændrede på hastigheden i grupperne fordi ved gruppe 2 står der 28+ og han havde ikke oplevet at der blev kørt under 30+. Det kunne være rart, at man fik gruppe 3 til at fungere.
Der blev talt om at man kunne lave en fælles træningsdag, hvor man alle fulgtes ud og lavede f.eks. intervalkørsel eller bakketræning, nogen kunne måske nå 8 omgange og andre 2 omgange. Her har bestyrelsen også noget de kan arbejde med.
Man ville gerne at vores beholdning af cykeltøj på lagt på hjemmesiden med pris på, så man kunne bestille noget mere.

Der blev til sidst uddelt stor ros til bestyrelsen fordi de har gjort det godt.


Referat af ekstraordinær generalforsamling 3.6. 2013

15 medlemmer var fremmødt

Valg af ordstyrer: Leif Johannesen

Pkt.1:
Valg af to bestyrelsesmedlemmer da Jette Wichmann og Søren Rasmussen begge har valgt at træde ud af bestyrelsen.
Ad pkt 1.:
Kenneth Busk og Michael Nielsen blev valgt til bestyrelsen.

Pkt. 2:
Valg af to suppleanter da Matti Høgsbro Andersen ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen, og Thomas Pedersen ikke pt ønsker at træde ind i bestyrelsen, men gerne igen vil stille op som suppleant.
Ad pkt 2.:
Finn Jensen (Rosengartneren) og Thomas Pedersen blev valgt til suppleanter.
Punkter under Evt.:
Leif Johannesen:
Forslag om at bestyrelsen skal kunne fortsætte med minimum 3 bestyrelsesmedlemmer, i tilfælde af et eller flere bestyrelsesmedlemmer vælger at trække sig, og det efterfølgende ikke er muligt at få suppleanter til at indtræde i bestyrelsen.
Det blev vedtaget, at punktet vil komme på dagsordenen ved næste generalforsamling.

Inge Henriksen:
Forslag om at bloggen får et andet navn, da nogle af klubbens fremtidige sponsorere har givet udtryk for at det er hjemmesiden, de ønsker at have deres logo på.
Det er ikke optimalt at have to forskellige fora der omhandler klubben.
Bestyrelsen har besluttet Bogense Cykelklub skal have en hjemmeside, og opfordre til dette respekteres.
Der var en livlig diskussion omkring dette punkt. Nogle mente bloggen hidtil og fremtidigt ville være det rette forum.
Det blev dog besluttet, bestyrelsen retter henvendelse til Jan Hinrichsen, med opfordring til at ændre navnet påbogense-cykelmotion.blogspot.com

Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen 2012 blev afholdt den 14. november 2012 – og ca. 20 medlemmer var mødt op.

Formanden Specialized bød velkommen og herefter over til dagsordenen iht. vedtægterne.

Pkt. 1:
Her blev Inspektøren valgt som dirigent – og Inspektøren konstaterede, at generalforsamling var indkaldt iht. vedtægterne.

Pkt. 2:
Formandens beretning:
Så gik endnu et år i Bogense Cykelklub – og det var som altid MTB cyklerne der blev luftet. Flere og flere har fået anskaffet sig en MTB-cykel, og andre starter med at prøve en af klubbens cykler.

Der er træning hver tirsdag og torsdag – samt søndag hvor der findes en skov at lege i. Det har været til Stige Ø, Langesø, Hesbjerg, Hindsgaul, Sønderskoven Vejle – og banen ved Rue.
Der har været BMC folk til Night Ride ude ved Cykling Fyns bane i Rue – en fed oplevelse.

Vi havde 3,5 hold med i Vinter Cuppen – ingen sejre i dette år, men Inspektøren fik en flot samlet 3. plads sammen med Jens fra CMO.
Vi havde julehygge med gløgg og æbleskiver – og som noget nyt Nytårstaffel med champagne.

Racer Sæsonen skydes i gang den 25. marts – hvor 30 ryttere kastede sig ud i det gode vejr og bagefter nød alle traditionen tro varm suppe.
Årets løb starter som altid med Alpetramp – som altid klubbetalt – og 14 er klar til at vise klubbens farver frem. Her havde Inge sit løb debut.
Næste klub betalte løb var Webike i Morud – her er der 12 som viser klubbens farver frem.

Så afholdte vi vores eget Statoil Nordfyn Rundt – med Extrem og Smeden som tovholderne. Vi havde i år valgt at opgradere løbet, således der var chiptagning. Ruterne var nu ændret – den korte rute var droppet pga. for få deltagere, og ruterne var nu 60, 100 og 150 kilometer – alle skulle op af Båring bakke.

Vejret var nogenlunde fra morgenstunden – men der var ikke lovet det bedste vejr. Men vi havde haft næsten 200 forhåndstilmeldte – så vi nåede op på 317 deltager – en lille fremgang ifht. 2011 men desværre ikke nok til at opveje udgiften til chiptagning.

Løbet forløb perfekt, hvis vi ser bort fra enkelte styrt og det regnvejr som kom – så tak til Extrem og Smeden for et godt arrangeret løb. Tak til alle dem som hjalp til – dog var der ikke nok der gav en hånd med, så det skal vi kunne gøre bedre i 2013 hvis vi fortsat skal udvikle Statoil Nordfyn Rundt.
Efter løbet var det hygge for dem som havde lyst ud ved Ismanden.

Næste klub betalte løb var Giro de Italia i Herning – var taget med i år pga det var en enestående chance for et specielt løb – vi havde 7 med deroppe.
Nu gik turen til Å-strand – jo også en tradition at vi skal besøge Inspektørens svigerforældre – og der bydes jo på verdensklasse brunch. Tak til Inspektøren og svigerforældrene for, at vi må komme år efter år.

Så var det tiden for årets Harzen tur som Mudderkongen havde planlagt. Der var 25 fra BMC (heraf 5 nye) – samt 6 øvrige – der drog af sted. Vi skulle nu bo et nyt sted, nemlig på hotel Carrera Residens Harzehöe.
Vi havde igen nogle super dage – vejret blev bedre og bedre og endte med klar sol med 26 grader kl. 11 – så der var igen dømt dejlige kilometer på raceren samt en masse social hygge.
Hotellets standard var god – bla. swimmingpool – men servicen var under al kritik…. Så vi kom helt til at savne Rystende hånd i Bad Grund selvom ”Smilende Susie” godt nok var kønnere men noget svær at købe en øl af.

Men samlet set igen en dejlig tur, og ingen uheld – så tak til Mudderkongen for planlægningen og til Mikkel for at bussen kørte sikret.
Resten af tiden frem til sommerferien gik med normale træningsture – der var blandt andet ture til Hasmark og Flyvesandet hvor der blev spist is.
Som det sidste inden sommerferien var der traditionen tro grillaften i Rævens hule – og her nød alle grillpølserne og de kolde drikke. Tak til Ræven og fruen for lån af hulen.
Selvom det ifølge kalenderen var sommerferie – så blev der stadig trænet, også fordi det sidst klubbetalte løb allerede lå i starten af august. Det var Tour de Vestfyn hvor 12 viste klubtøjet frem i det Vestfynske.

Herefter var der mange som trænede til året længste tur – Århus/Kbh eller Odense/Kbh. Et løb som havde god deltagelse fra Bogense – og alle fik en stor oplevelse ved at køre over Storebæltsbroen samt alle dem som stod og heppede på ruten og især ved opløbet.

Ellers har aktiviteten efter sommerferien været begrænset – om det skyldes det dårlige vejr eller småsten på asfalten ved vi ikke.
Ellers har vi igen forsøgt indkøb af tøj til dem som mangler – men det lykkes desværre ikke at samle nok interesserede.

Smeden arrangerede en tur til Skagen – der blevet planlagt og trænet meget. Men pga. nogle sene afbud blev turen aflyst. Dog har indlægget om turen ligget nummer 1 på bloggen over læste indlæg – det skyldes det kommer frem når man googler ”Skagen” – så på den måde får vi rigtig mange ind på vores blog.
Så dette var året der gik i Bogense Cykelklub.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3:
Cube fremlagde regnskabet som i år udviste et underskud på 20.016, og klubbens formue er nu 41.540 kroner.   Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4:
Behandling af indkomne forslag.
Der var kommet 3 forslag fra Barnepigen. Det blev på bestyrelsens opfordring besluttet, at disse 3 forslag blev drøftet og det herefter ville være op til den nye bestyrelse at træffe eventuelle beslutning om disse forslag skal gennemføres.
1: Klub Betalte løb – her kunne det være en ide, at medlemmerne kommer med forslag til hvilke løb og der så afholdes afstemning om hvilke løb der skal være betalte.   Der blev besluttet, at den nye bestyrelse vender dette forslag når den kommer med oplæg til 2013.
2: At træning kunne starte klokken 17 og klokken 18 – så kunne der også planlægges længere ture.   Her var holdningen at holde fast i kun et start tidspunkt – således der kan laves så store grupper som muligt. Hvis der kom flere tidspunkter for start, så kunne der jo komme 10 forslag til hvornår, og dermed en masse små klubber i klubben.   Der blev også talt om, at det kunne være tidspunkt skulle skubbes til 18.30 som i tidligere år.
3: En børnerute til Statoil Nordfyn Rundt. Extrem og Smeden fortalte hvorfor den var blevet fjernet, meget få deltagere, og ofte cyklister der ikke kunne finde vej.   Cervelo var enige i den betragtning – og vi skulle kun have en rute hvis den var rentabel.   Specialized mente Barnepigen evt. kunne tage opgaven og få arrangeret denne børnerute – ofte den med ideen som er bedst til at føre den ud i livet.   Konklusion – bestyrelsen ser på det i samarbejde med dem som står for løbet, evt. sammen med Barnepigen.

Pkt. 5:
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på 300 kroner og det blev vedtaget.

Pkt. 6:
Valg af bestyrelse, på valg var Specialized, Cube og Mudderkongen – og ingen ønskede genvalg. I samme forbindelse ønskede Extreme at udtræde af bestyrelsen og dette blev efterkommet.   Der var heldigvis 4 nye som var klar til at tage en tørn – så de 4 nye i bestyrelsen blev Smeden, Inge H., Ex Formanden og Debutanten.

Pkt. 7:
Som suppleant til bestyrelse blev Thomas (Skamby) valgt – sålede han og Mr. Bianchi er suppleanter.

Pkt. 8:
Valg af revisor og suppleant. Her ønskede Liz ikke genvalg som revisor pga. Ex Formanden nu var i bestyrelsen og Pedalatleten var ikke til stede.   Som revisor valgtes Cervelo og som suppleant Specialized.

Pkt. 9:
Eventuelt – her var der ikke noget.   Så takkede Inspektøren for god ro og orden – og vi gik over til at smage lidt spændende øl.   Den nye bestyrelse har efterfølgende delt rollerne:   Formand er Smeden   Kasserer er Inge H.