Generalforsamling i Bogense Cykelklub

Dato: Torsdag den 23.11.2017, kl 19.00. Sted: Bogense Skole (kantinen)

Dagsorden
• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens beretning v/ formand Finn Jensen.
• Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer John Rudbjerg.
• Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest
fredag den 17.11.2017.
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg til bestyrelse, på valg er Kasseren og to bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Evt.

Under eventuelt vil der blive fremlagt forslag på klubtur til Syd Spanien
Mød op og hør om denne tur så vi kan se om der kan opnås tilslutning til dette
Bestyrelsen har drøftet dette og har besluttet at ved minimum 16 deltagere vil
Der kunne ydes et tilskud fra klubkassen på min 1000 kr pr person.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen vil der være pizza og en tår at drikke.